MusEd-Theses : [56] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การศึกษาวงปี่พาทย์คณะยอดนิยม พนมมือหวาน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรรุจี ศรีสมบัติ; มานพ วิสุทธิแพทย์; ชนาพร แสงงาม
2014-12-26การศึกษาดนตรีกรือโต๊ะ ในอำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาสกาญจนา อินทรสุนานนท์; รุจี ศรีสมบัติ; ยุทธศาสตร์ นวลเจริญ
2014-12-26การศึกษากระบวนการเรียนรู้ แนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีของพันโทเสนาะ หลวงสุนทรวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; นันทวัน ตอบงาม
2014-09-10พัฒนาการเครื่องดนตรีสากลของหนังตะลุง คณะลำดวน ศ.อิ่มเท่ง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลามานพ วิสุทธิแพทย์; รุจขี ศรีสมบัติ; นพปฎล ขุนสีแก้ว
2014-09-10วงปิ่พาทย์มอญหงสาวดี หมู่บ้านมอญ บ้านวังกระ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ณฤดล เผือกอำไพ
2014-09-10ศึกษาองค์ความรู้ครูดนตรีไทย : กรณีศึกษา อาจารย์ฐิระพล น้อยนิตย์กาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; บุญชนก บันลือเกียรติ
2014-09-10การศึกษามองวาย :เครื่องดนตรีกะเหรี่ยง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ปรัชญา วงษ์พจนี
2014-09-10การสืบทอดวัฒนธรรมปี่พาทย์มอญใน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีรุจี ศรีสมบัติ; กาญจนา อินทรสุนานนท์; พิณทิพย์ ขาวปลื้ม
2014-09-10การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย ของคณะเพชรโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรรุจี ศรีสมบัติ; วีระ พันธุ์เสือ; จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ
2014-09-10การศึกษาดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษาวงกำไลมานพ วิสุทธิแพทย์; กาญจนา อินทรสุนานนท์; เพชรดา เทียมพยุหา
2014-09-10การวิเคราะห์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง "ปืนใหญ่" จอมสลัด" ประพันธ์โดยชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ชนิดา ตังเดชะหิรัญ; มานพ วิสุทธิแพทย์; ธีรเดช แพร่คุณธรรม
2014-09-10การศึกษา "จุยาม"วีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ปลฉัตร กลิ่นบางพูด
2014-09-10การศึกษาดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมการบำเพ็ญกุศลโผ่วโต่ว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 2 (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีรุจี ศรีสมบัติ; กาญจนา อินทรสุนานนท์; ฐนะวัฒน์ พร้อมศรีทอง
2014-09-10การศึกษาดนตรีประกอบพิธีสรรเสริฐองค์คริชณะในชีวิตประจำวันของสมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก กรุงเทพมหานครวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ยุวดี เสือใหญ่
2014-09-10ศึกษาการแสดงโนรา คณะครูวันดี อรุณรัตนา ศิลปินพื้นบ้านแห่งรัฐปีนัง ปี พ.ศ. 2550 ประเทศมาเลเซียกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; รัตนสินทร์ พ่อค้า
2014-09-10ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีการนมัสการในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก : กรณีศึกษา วัดแม่พระลูกประคำ (วัดกาลหว่าร์)กาญจนา อินทรสุนานนท์; วีระ พันธุ์เสือ; ระพงศ์ ชอบชื่นสุข
2014-09-10ขับสายแปงของลาวโซ่ง:กรณีศึกษา นางเฉลา สระท่องฮ่วม หมู่บ้านหนองเทียม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ปรีชา นวมนาม
2014-09-10ดนตรีพิธีกรรมของชาวพม่า หมู่บ้านสมใจนึก ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีรุจี ศรีสมบัติ; มานพ วิสุทธิแพทย์; ศุภชัย ศรีนวล
2014-09-10ศึกษาองค์ความรู้อาจารย์ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์มานพ วิสุทธิแพทย์; กาญจนา อินทรสุนานนท์; คงฤทธิ์ แก้วตั้งขึ้น
2014-09-10เพลงพื้นบ้านภาคกลาง : กรณีศึกษาบ้านสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ลักขณา ชุมพร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56