IndEng-Bachelor's Projects : [265] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 265
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การจัดการลดความสูญเสียในคลังสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำตาลณัฐพงษ์ คงประเสริฐ; ปณิษฐา เกตุชาญชัย
2562การปรับปรุงตารางการผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหม้อแปลงไฟฟ้ารัฐวุฒิ วงษ์วิทย์; พณภณ เวสารัตน์
2562การปรับปรุงสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัดสิรเดช ชาตินิยม; ณัฐริกา เมืองมา; พิมพ์นุสร ทวีวัฒนานนท์
2562การเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการตรวจสอบสภาพสินค้าและสภาพรถขนส่งศุภัชญา โชตยะกุล; ณัฐวิชช์ สังข์เที้ยม
2562การจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกในโรงงานผลิตรถบรรทุกณัฐพงษ์ คงประเสริฐ; รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์; ณัชพล สินเชี่ยวชาญ; อิสรีย์ ว่องยุทธนานนท์
2562การออกแบบเครื่องติดฉลากทินเนอร์กึ่งอัตโนมัติรัฐวุฒิ วงษ์วิทย์; วราธร ปัญญางาม; นันทิชา บัวเกตุ; สัตตบุษย์ รัตนกันทา
2562การพัฒนาโปรแกรมแปลงอักษรจากเอกสารสู่ตัวอักษรดิจิทัลณัฐพงษ์ คงประเสริฐ; ณัฐวดี จันทะนรารักษ์
2562ออกแบบระบบตรวจสอบสถานะสินค้าระหว่างการขนส่งในพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสิรเดช ชาตินิยม; ณัฐนันท์ ทองรักษ์
2562การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกเอกสารขาออกสมภพ แสงผึ้ง; กีรดิศ เกริกนวกุล
2562การศึกษาหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขึ้นรูปคอปเปอร์เคลย์โดยการใช้หัวพ่นไฟอเนกประสงค์อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; กวิตา กิจขยัน; ศิริพิชญ์ บุญทน
2562การออกแบบและสร้างเครื่องลับคมกรรไกรอนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; เขษมศักดิ์ หวังสุด; ชานนท์ จันทะราช; ธนิสร ศิริเสรีมงคล
2562การจัดตั้งมาตรฐานกระบวนการผลิตสำหรับผลิตตู้สวิตซ์ตัดไฟอัตโนมัติสิรเดช ชาตินิยม; กันต์กวี แก้วแกมคง; นับทอง เบญจกุล
2562การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของแผนกนำเข้าและส่งออกรถยนต์ กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ; กานต์ชนก วิทิตพันธ์
2562การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสถานีเชื่อมอัตโนมัติของการผลิตชุดท่อทองแดงในเครื่องปรับอากาศรติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์; จุฑาวรรณ หลวงอินทร์; ชุติกาญจน์ สองใหม่
2562การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษาโรงงานผลิตสีตัวอย่างวราธร ปัญญางาม; จิราภา คำฝอย; ชฎาภรณ์ อ่อนจันทร์
2562การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตถังหม้อแปลงไฟฟ้ารัฐวุฒิ วงษ์วิทย์; อิสรีย์ พิบูลย์ก้องเดช
2562การจัดทำเวลามาตรฐานสำหรับกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารัฐวุฒิ วงษ์วิทย์; โชติกา ธาราชีพ
2562การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยเครื่องมือนำเสนอภาพข้อมูลณัฐพงษ์ คงประเสริฐ; จิดาภา อุ่นอนันต์
2562การพัฒนาระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังสำหรับการผลิตอ่างล้างจานโดยใช้คิวอาร์โค้ดณัฐพงษ์ คงประเสริฐ; ชนัญชิดา สงวนยวง
2562การปรับปรุงผังการจัดเก็บชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคลังสินค้านิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์; ชาลีรัตน์ สมเภา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 265