Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-01-23การศึกษาแนวทางการปรับปรุงคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ศุภกิจ อุดตุ้ย; ขวัญลดา บัวอินทร์; มานิฑา โน๊ตศิริ
2014-01-31การจัดการสินค้าคงคลัง : $b กรณีศึกษาสำหรับบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ช่างวราธร ปัญญางาม; ณัฐธร โภคะสุวรรณา; สุพัฒนา ชาวปลายนา; อภิสจิรมัย ชาญกิตติ
2014-10-14การจัดระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าอะไหล่ : กรณีศึกษาอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของรถเหมืองวราธร ปัญญางาม; คึกฤทธิ์ พรมสุ้ย
2014-06-15ระบบบริหารคงคลังของบริษัทตัวอย่างที่จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรหนักนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; สมลักษณ์ สูชาวนา; อภิชาติ สอนกลิ่น
2014-06-05การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดเก็บวัสดุคงคลังผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; สันติศักดิ์ เห็นสุข; กิติยศ ศิริกมลชัย
2014-06-05โปรแกรมช่วยคำนวณการบริหารวัสดุคงคลังในรูปแบบการสั่งซื้ออย่างประหยัดมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เอกชัย รอดสูง; กิตติศักดิ์ แก้วศรีงาม
2014-06-04การพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อบริหารคลังวัสดุของหน่วยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ภัทร ชื่นจิตต์ศิริ; ธารินันท์ คุ้มหมื่นไวย
2014-02-18การบริหารคลังสินค้าแบบหลายชนิดด้วยนโยบายรวมและแผนภาพสมดุลต้นทุนสินค้าคงคลังสิรเดช ชาตินิยม; จุฑาทิพย์ แก้วเกลื่อน; ทิพย์สุคนธ์ สำพากิจผล