Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-08-31การศึกษาและปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงในโรงงานรับผลิตชิ้นส่วนตามสั่งโดยใช้เทคนิคการบำรุงรักษาเชิงป้องกันธนรัตน์ แต้วัฒนา; กิตติพัฒน์ ปณิฐาภรณ์; จีรชาติ เกียรติยาจารย์; วรเชษฐ ปัญญาไวย์
2013-08-28การศึกษาการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตหมวกกันน็อคมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; นันทวัน วรวิวัฒน์; ฤกษ์ขวัญ คงพิทักษ์; วราภรณ์ วิชณีน้อย
2013-08-31การปรับปรุงขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยสังเคราะห์การุณย์ นพคุณ; สรนบ จันทร์ทอง; สุรินทร์ กาลคลอด
2013-08-31การลดเวลาสูญเปล่าที่เกิดจากเครื่องจักรเสียโดยการใช้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ตัวอย่างธนรัตน์ แต้วัฒนา; ชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์; รัฐพล ศิริพลบุญ
2013-08-28การจัดลำดับงานในโรงงานตัวอย่างสำหรับผลิตโช๊คอัพรถจักรยานยานต์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลธนรัตน์ แต้วัฒนา; การุณย์ นพคุณ; สกาวรัตน์ ดุลพินิจ
2013-08-31การประยุกต์การควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; ภาณุวัฒน์ นาคสมบัติ; อภิรักษ์ ลีวัฒนากุล
2013-08-21การศึกษาการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตแฟ้มมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ทัศนีย์ บีกขุนทด; รัฐกร ซุ่นไล้; เอกสิทธิ์ คงแก้ว
2013-08-28การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตตัวเก็บประจุมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ภัทริศา พุ่มพฤกษ์; วิมลนิตย์ พื้นงาม
2013-08-31การปรับปรุงวิธีการทำงานในสายการผลิตตัวละลายน้ำแข็ง(Defrost heat)ในโรงงานตัวอย่างพงษ์เพ็ญ ผลิตนนท์เกียรติ; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; กิตติ จิรวรรณวาสนา; ปรมินทร์ บุญค้ำ
2013-08-31การวางแผนและควบคุมการผลิตในสายการผลิตPaddingของโรงงานผลิต Polyesterมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ปิยะฉัตร โฉมจันทร์; สุภาภรณ์ พงษ์สำราญ