Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-01-31การจัดการสินค้าคงคลัง : $b กรณีศึกษาสำหรับบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ช่างวราธร ปัญญางาม; ณัฐธร โภคะสุวรรณา; สุพัฒนา ชาวปลายนา; อภิสจิรมัย ชาญกิตติ
2014-01-30สื่อการเรียนรู้โปรแกรมบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ดวงพร จันทร์สุหร่า; ตุลาพร เชื้อพราหมณ์; อุมาภรณ์ เพ็ชรสันทัด
2013-08-21การปรับปรุงวิธีการทำงานและการจัดสมดุลของสายการผลิตของกระบวนการผลิตแฟ้มพงษ์เพ็ญ ผลิตนนท์เกียรติ; พัลลภ รัตนสวัสดิ์; ชัยวัฒน์ เกษมสมประดิษฐ์
2013-08-21การศึกษาการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตแฟ้มมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ทัศนีย์ บีกขุนทด; รัฐกร ซุ่นไล้; เอกสิทธิ์ คงแก้ว
2014-06-15ระบบบริหารคงคลังของบริษัทตัวอย่างที่จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรหนักนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; สมลักษณ์ สูชาวนา; อภิชาติ สอนกลิ่น
2014-02-12การกำหนดขนาดล็อตการสั่งซื้อด้วยวิธีการพลวัตที่มีความต้องการไม่คงที่ : $b กรณีศึกษาการคงคลังถ่านหินสำหรับผลิตไฟฟ้าของโรงงานตัวอย่างวราธร ปัญญางาม; ณัฐวุฒิ โรหิตเสถียร; มัชชูลิกา คอนเมฆ
2014-06-05การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดเก็บวัสดุคงคลังผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; สันติศักดิ์ เห็นสุข; กิติยศ ศิริกมลชัย
2014-06-05โปรแกรมช่วยคำนวณการบริหารวัสดุคงคลังในรูปแบบการสั่งซื้ออย่างประหยัดมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เอกชัย รอดสูง; กิตติศักดิ์ แก้วศรีงาม
2014-06-04การพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อบริหารคลังวัสดุของหน่วยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ภัทร ชื่นจิตต์ศิริ; ธารินันท์ คุ้มหมื่นไวย
2013-08-21การจัดระบบการสั่งซื้อและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายในแผนกเจาะโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ชลัช ชวกุล; ณัครพร แสงสุข; นุสรา สิทธิ; สุมลรัตน์ อั่งสกุล