EdMea-Theses : [109] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 109
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลังอำนาจเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครูประจำการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2องอาจ นัยพัฒน์; ประวิต เอราวรรณ์; ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต; มณีรัตนา โนนหัวรอ
2014-12-29การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครวิไลลักษณ์ ลังกา; สุวพร เซ็มเฮง; นันทนา ประสาทพร
2014-09-25การสร้างแบบวัดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุวพร เซ็มเฮง; ดวงเดือน แซ่ตัง; พิชชาภัสส์ ธนัชญ์จุฑานนท์
2014-09-25ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการคิดเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ชูศรี วงศ์รัตนะ; วัญญา วิศาลาภรณ์; ศิรินยา จีระเจริญพงศ์
2014-09-25ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ชูศรี วงศ์รัตนะ; สุนีย์ เหมะประสิทธิ์; ปิยนาฏ ปิยะรัตน์
2014-09-25การสังเคราะห์งานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์อภิมานอิทธิพันธ์ สุวทันพรกูล; อรอุมา เจริญสุข; ปราณี พิพัฒน์สถิตกุล
2014-09-25การสร้างแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านการมีทักษะสื่อสารรณิดา เชยชุ่ม; ละเอียด รักษ์เผ่า; ฐิตินันท์ สัมมานุช
2014-09-25การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิตเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุวพร เซ็มเอง; สุนันท์ ศลโกสุม; วิสารัตน์ วงศ์ภูรี
2014-09-25ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครนายกอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล; รณิดา เชยชุ่ม; อำภา แสงระวี
2014-09-25การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านการรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิชาการต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเครือสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนฤมล พระใหญ่; วิไลลักษณ์ ลังกา; วัชระ ประทาน
2014-09-25ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับสุวิมล กฤชคฤหาสน์; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; นันธิดา รัตน์พิทักษ์
2014-09-25ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอรอุมา เจริญสุข; วิไลลักษณ์ ลังกา; ชลธิชา ใจพนัส
2014-09-25การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุวิมล กฤชคฤหาสน์; อุไร จักษ์ตรีมงคล; สมทรัพย์ จิวประสาท
2014-09-25การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรณิดา เชยชุ่ม; วัญญา วิศาลาภรณ์; สุคนธ์ธา เส็งเจริญ
2014-09-25การสร้างแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสุวิมล กฤชคฤหาสน์; ดวงใจ สีเขียว; เบญจวรรณ เลิศหัตถกิจ
2014-09-25ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดสุวพร เซ็มเฮง; วิไลลักษณ์ ลังกา; สุภาวดี ทองบุญส่ง
2014-09-10การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานครอรอุมา เจริญสุข; ชูศรี วงศ์รัตนะ; อุทัยราชันย์ มาตเลิง
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสุนันท์ ศลโกสุม; คมศร วงษ์รักษา; ศศิธร บัวทอง
2014-09-10การศึกษาประสิทธิภาพวิธีประมาณค่าสูญหายเพื่อใช้ในการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 ปัจจัย ที่จัดทรีตเมนต์ในรูปแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์สุวิมล กฤชคฤหาสน์; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; วิสุทธิดา ศรีดวงโชติ
2014-09-10การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสุนันท์ ศลโกสุม; ปรีชา เนาว์เย็นผล; สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 109