Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 124 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพของครู โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตราชเทวีจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; บุญนาค ทับทิมไทย
2012-11-14การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ชูชื่น พงษ์ดี
2012-11-14ศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2พวงรัตน์ เกษรแพทย์; พระมหาปัญญา แล่นปิว
2554การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; เอกไชย นวลยัง
2012-11-16คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการงบประมาณของโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาพวงรัตน์ เกษรแพทย์; นัพวัลย์ เติมเกียรติสุข
2012-08-15ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; วาทิณี มามุ้ย
2012-08-15การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครสมชาย เทพแสง; สุมาภรณ์ ต้นสวรรค์
2554การจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลโรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิดพวงรัตน์ เกษรแพทย์; มนภัทร ด่านวชิรา
2013-11-28การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาสามรูปแบบในสถานศึกษาสมชาย เทพแสง; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์; ทัศนา แสวงศักดิ์; ณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม
2013-11-28การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสุขมวลรวมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ราชันย์ บุญธิมา; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; คัมภีร์ ธิราวิทย์