Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-28การพัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในฝันวิชัย วงษ์ใหญ่; ราชันย์ บุญธิมา; บุญจันทร์ สีสันต์
2554การศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; พอหทัย ภิรมย์ศรี
2014-08-27การศึกษาการบริหารการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำสังกัดกรุงเทพมหานครสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; สุรศักดิ์ เรือนงาม
2013-09-19ศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษราชบุรี เขต 1พวงรัตน์ เกษรแพทย์; พงษ์นภา หุนมาตรา
2014-09-10การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; กษิรา วาระรัมย์
2014-08-27การศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; สุจิน คุ้มครอง
2014-09-03การศึกษาการใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดิุสิต กรุงเทพมหานครพวงรัตน์ เกษรแพทย์; จินตนา เกตุพิบูลย์
2014-09-10การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีอภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์; นิลวรรณ วัฒนา