Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครรัตน์ เกษรแพทย์; มนต์ฤดี ถือสมบัติ
2014-09-10การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สมชาย เทพแสง; วิลาวัลย์ อันมาก
2554การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1สมชาย เทพแสง; เจตนิพิฐ บุญเพศ
2014-09-10การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขตพื้นที่กรุงเทพฯ กลาง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ต้องตา กวดนอก
2554การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; สินีนาฎ โพธิจิญญาโน
2554การศึกษาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ลัดดา ทองโคตร
2014-09-10ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ราชันย์ บุญธิมา; สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช
2014-09-10การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขนจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; กาญจนา ศิลา