Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการความรู้ ของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนจำรัสวิทยา จังหวัดสระบุรีจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; ธนวัฒน์ หมวกเหล็ก
2554การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค AIC :กรณีศึกษาโรงเรียนราษฎร์ศึกษาพวงรัตน์ เกษรแพทย์; กฤตธี วงศ์สถิตย์
2554การศึกษาความพร้อมในการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรีพวงรัตน์ เกษรแพทย์; ทองดี ดวงรัตน์
2554การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1สมชาย เทพแสง; เจตนิพิฐ บุญเพศ
2554การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; สินีนาฎ โพธิจิญญาโน
2554การส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครพวงรัตน์ เกษรแพทย์; เฉลิมรัก สดไสย
2554การศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; พระมหาเสาร์คำ จันทร์ธิยะ
2554การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครพวงรัตน์ เกษรแพทย์; ทรรศนีย์ วราห์คำ
2554การศึกษาการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีพวงรัตน์ เกษรแพทย์; พัชรินทร์ ช่วยศิริ
2554การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; เอกไชย นวลยัง