Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 101 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-08-15การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครพวงรัตน์ เกษรแพทย์; วิวรรณ สารกิจปรีชา
2014-09-10ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียนสมชาย เทพแสง; มนูญ สนเจริญ; ศิริพร อนุสภา
2012-08-15ศึกษาแนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีพวงรัตน์ เกษรแพทย์; จินตนา เจตกาลบุญชู
2012-08-15การศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ประทีป ใจปา
2014-09-10การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการระดับปฐมวัยของโรงเรียนชลประทานวิทยาจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; เมลดา รัตนวงศ์
2014-09-10บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครรัตน์ เกษรแพทย์; มนต์ฤดี ถือสมบัติ
2014-09-03การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; วัชราพร ริกากรณ์
2012-11-14บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาพวงรัตน์ เกษรแพทย์; ศศิธร ธรรมโสภิต
2014-09-10การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝันจังหวัดอ่างทองจารุวรรณ พลอดดวงรัตน์; ภาคภูมิ งอกงาม
2014-09-10การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สมชาย เทพแสง; วิลาวัลย์ อันมาก