Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 189 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27ผลของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ โดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; พิสุทธิ์ศิลป์ โพธิอะ
2012-11-10การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค[จิ๊กซอว์]ชุติมา วัฒนะคีรี; ราชันย์ บุญธิมา; ธีรวัฒน์ ผิวขม
2012-11-07การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; สุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์
2012-11-25การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาชุติมา วัฒนะคีรี; สมนึก กำลังเดช
2014-08-28ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สมชาย ชูชาติ; สนอง ทองปาน; เชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
2012-11-11การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; สุพัชยา ปาทา
2012-11-16การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคดิวิซึมกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; สมกมล กาญจนพิบูลย์
2012-11-08การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบธรรมสากัจฉาชุติมา วัฒนะคีรี ;; ราชันย์ บุญธิมา; ชลธร เวชศาสตร์
2012-11-07การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยบทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนตามคู่มือครูราชันย์ บุญธิมา; ณัฐธยาน์ การุญ
2014-12-26ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สุณิสา สุมิรัตนะ; สมชาย ชูชาติ; พรภัทร สินดี