Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 62 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-25ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหงสุวพร ตั้งสมวรพงษ์; จารุวรรณ สกุลคู; นวรัตน์ โฉมงาม
2014-08-28ทัศนะของนิสิตต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุวพร ตั้งสมวรพงษ์; จารุวรรณ สกุลคู; นันท์นภัส อัจฉริยบุตร
2012-11-28ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยอรรณพ โพธิสุข ;; สุชาดา สุธรรมรักษ์; พระอโนชา สิมพา
2014-09-03การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณอัจฉรา วัฒนาณรงค์; สุวพร ตั้งสมวรพงษ์; สุดารัตน์ ดำรงค์ศรี
2014-09-25ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุวพร ตั้งสมวรพงษ์; อรรณพ โพธิสุข; ภัทรพร คำปาเชื้่อ
2014-09-25ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสุชาดา สุธรรมรักษ์; อรรณพ โพธิสุข; ปิยวรรณ สีเชียง
2013-11-28การพัฒนารูปแบบการจัดดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ "ครัวไทยสู่ครัวโลก" ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอัจฉรา วัฒนาณรงค์; สุวพร ตั้งสมวรพงษ์; ราชันย์ บุญธิมา,; ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์
2012-11-28สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตวอลเลย์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2552 /$cชัยชนะ เหมหอมเงินเทเวศร์ พิริยะพฤนท์ ;; นำชัย เลวัลย์; ชัยชนะ เหมหอมเงิน
2012-11-28ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจารุวรรณ สกุลคู; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; อรทัย แก้วทิพย์
2013-07-08การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมจารุวรรณ สกุลคู; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; ราชันย์ บุญธิมา; ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย