Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 31 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิตอัจฉรา วัฒนาณรงค์; สุวพร ตั้งสมวรพงษ์; ณิชาภัทร จาวิสูตร
2014-09-03ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจารุวรรณ สกุลคู; สุชาดา สุธรรมรักษ์; ชัชนี กระบี่ทอง
2014-09-03ลักษณะความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุชาดา สุธรรมรักษ์; อรรณพ โพธิสุข; ณิชาพัฒน์ รัตนเวชชาพัฒน์
2014-08-28ทัศนะของนิสิตต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอรรณพ โพธิสุข; จตุพล ยงศร; ศศิธร ศรีเจริญ
2014-09-04แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงสุวพร ตั้งสมวรพงษ์; อัจฉรา วัฒนาณรงค์; นิรัชญา หม้อกรอง
2014-09-03การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาอัจฉรา วัฒนาณรงค์; สุวพร ตั้งสมวรพงษ์; ปัทมาสน์ บุญทรง
2014-09-10ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจารุวรรณ สกุลคู; สุวพร ตั้งสมวรพงษ์; พรพิมพ์ สารักษ์
2014-09-03แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อัจฉรา วัฒนาณรงค์; สุวพร ตั้งสมวรพงษ์; โชติกา ระโส
2014-09-03ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุชาดา สุธรรมรักษ์; จารุวรรณ สกุลคู; ชุติมา ทวิชศรี
2014-09-10ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอัจฉรา วัฒนาณรงค์; อรรณพ โพธิสุข; วิทวัส กรมณีโรจน์