Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 87 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-10-21ความสามารถในการสื่อสารแบบวัจนภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปัญญากุลยา ตันติผลาชีวะ; ราชันย์ บุญธิมา; วลัยรัตน์ จันทร์เสมา
2012-12-02ผลของการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยเยาวพา เดชะคุปต์ ;; จิราภรณ์ บุญส่ง; ธนาภร สุขยิ่ง
2014-09-25ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นกระดาษเยาวพา เดชะคุปต์; จิราภรณ์ บุญส่ง; วราภรณ์ วราหน
2012-12-03การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยาวพา เดชะคุปต์ ;; จิราภรณ์ บุญส่ง; ภรภัทร นิยมชัย
2012-12-02ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพเยาวพา เดชะคุปต์ ;; จิราภรณ์ บุญส่ง; วรเกียรติ ทองไทย
2014-09-03พฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จำลองสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; อรกช อุดมสาลี
2014-07-21การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการวาดภาพต่อเติมจากภาพปะติดเป็นกลุ่มเยาวพา เดชะคุปต์; ุบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; จริยา สันตานนท์
2013-09-24ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความมั่นใจในตนเองของเด็กปฐมวัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; สุจิตราภา ชัยจำรัส
2012-12-03ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; สมพร คำมูล
2012-12-02ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเยาวพา เดชะคุปต์ ;; จิราภรณ์ บุญส่ง; ปานิตา กุดกรุง