Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 40 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-02ทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการย้อมสีพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พรทิพย์ เกนโรจน์
2014-09-03การศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ฉันทนา ศรีภักดี
2014-09-10ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ณัฐวดี ศิลากรณ์
2014-08-27ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติที่มีต่อทักษะฟื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ชูศรี วงศ์รัตนะ; ยุพาภรณ์ ชูสาย
2014-07-21พัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; อุไรวรรณ มาตมุงคุณ
2013-10-21การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; มยุรี ศรีทอง
2014-07-21การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; กมลวรรณ อังศรีสุรพร
2012-12-02ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเยาวพา เดชะคุปต์ ;; นิภา ศรีไพโรจน์; วรรณิษา บัวสุข
2013-10-21ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ทัศณียา บัวภา
2014-09-25การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้เยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; บุญญิสา วงเวียน