Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้ทำกิจกรรมละเลงสีเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; แก้วตา ริวเชี่ยวโชติ
2012-12-02ทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการย้อมสีพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พรทิพย์ เกนโรจน์
2012-12-03ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปะด้วยใบตองพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ชลธิชา ชิวปรีชา
2012-12-03ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เปเปอร์มาร์เช่สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; สนธิยา โกมลเปริน
2012-12-02ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมการสร้างภาพบนกระดานตะปูพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ปัฐมาภรณ์ เดชะไกศยะ
2014-07-21ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือกเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; ธนารัตน์ เจือจันทร์
2012-12-02ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้พัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; คันธรส วงศ์ศักดิ์