Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-07-21การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; กมลวรรณ อังศรีสุรพร
2014-09-25การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้เยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; บุญญิสา วงเวียน
2014-09-03การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโยคะเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; จุติกาญจน์ สังข์ยิ้ม
2014-09-03การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ประกอบดนตรีโมสาร์ทเยาวพา เดชะคุปต์; จิราภรณ์ บุญส่ง; วัชรินทร์ อิศรนาเวศ