Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-02ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเยาวพา เดชะคุปต์ ;; จิราภรณ์ บุญส่ง; ปานิตา กุดกรุง
2012-12-03ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสานพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; วันดี มั่นจงดี
2012-12-03ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรกานต์ เพชรคุ้ม
2012-12-03ผลของการเรียนรู้จากกิจกรรมปฏิบัติจริงที่มีต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; จิราภรณ์ บุญส่ง; วรนุช นิลเขต