Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 35 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้ทำกิจกรรมละเลงสีเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; แก้วตา ริวเชี่ยวโชติ
2014-09-03การศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ฉันทนา ศรีภักดี
2014-09-10ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ณัฐวดี ศิลากรณ์
2014-07-21ความคิดสร้างสรรคของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ด้วยกระดาษพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พจนีย์ เชื้อบัณฑิต
2014-08-27ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติที่มีต่อทักษะฟื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ชูศรี วงศ์รัตนะ; ยุพาภรณ์ ชูสาย
2014-12-29ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุราชันย์ บุญธิมา; พัฒนา ชัชพงศ์; รวิพร ผาด่าน
2014-07-21พัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; อุไรวรรณ มาตมุงคุณ
2014-07-21การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; กมลวรรณ อังศรีสุรพร
2014-09-03ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่เยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; กมลรัตน์ กมลสุทธิ
2014-09-25การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้เยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; บุญญิสา วงเวียน