กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17592
ชื่อเรื่อง: Investigation on performance analysis of a small solar electric generator
ผู้แต่ง: Naphon P.
Wiriyasart S.
Keywords: Boron compounds
Copper
Electric windings
Iron compounds
Magnetism
Permanent magnets
Rotors (windings)
Solar energy
Stators
Winding
Different operating conditions
Electrical generators
Induced magnetic fields
Input and outputs
Magnetic generators
Performance analysis
Permanent magnetics
Rotor rotational speed
Electric generators
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: In the present study, we investigated the design and performance of a small hybrid magnetic generator. With small solar electrical generators, the permanent magnetics are replaced with an assisted rotating field. The rotor and stator were fabricated with a magnetic and coil windings unit, in which the rotor set includes 48 NeFeB magnets and eight salient poles with coil windings for the stator. The DC from solar energy assists the induced magnetic field of the copper winding, making the rotor rotational. The copper windings and permanent magnet bars significantly affected the rotor rotational speed and obtained energy output capacity. We investigated two different systems for the solar electric generator. For Case I, input and output energy capacities were 4.98Ah and 3.53Ah, whereas for Case II, the input and output energy capacities were 3.79Ah and 2.95Ah. To obtain higher performance, three different operating conditions were performed. We found that the condition with four copper windings running in on-off mode every 12 min and four copper windings running continuously produced the highest performance (133.33%). This means that the output energy is higher than the input energy. The results are expected to provide guidelines for designing small solar electric generators for rural environments. © 2021 The Authors
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17592
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85109447804&doi=10.1016%2fj.csite.2021.101224&partnerID=40&md5=ebc0f5b6256db02072c633a12f9b0b7e
ISSN: 2214157X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น