กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17538
ชื่อเรื่อง: The randomized trials of 10% urea cream and 0.025% tretinoin cream in the treatment of acanthosis nigricans
ผู้แต่ง: Treesirichod A.
Chaithirayanon S.
Chaikul T.
Chansakulporn S.
Keywords: retinoic acid
urea
keratolytic agent
retinoic acid
urea
acanthosis nigricans
adult
Article
back
clinical article
comparative effectiveness
controlled study
cream
double blind procedure
drug efficacy
drug tolerability
erythema
female
human
hyperpigmentation
male
neck
randomized controlled trial
skin burning sensation
skin disease
skin peeling (disease)
skin pruritus
randomized controlled trial (topic)
Acanthosis Nigricans
Humans
Keratolytic Agents
Randomized Controlled Trials as Topic
Tretinoin
Urea
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Background: Acanthosis nigricans is characterized as hyperpigmented skin and velvety surface on posterior and lateral folds of the neck and the intertriginous areas. This study aimed to assess the efficacy of topical 10% urea cream compared to 0.025% tretinoin cream in the treatment of acanthosis nigricans. Material and methods: This was an 8-week trial, double-blind, randomized, comparative study of topical 10% urea and 0.025% tretinoin for the treatment of the neck hyperpigmentation. The Mexameter MX18 was used for assessing treatment efficacy. The global evaluation scale was also used to evaluate the overall success rate at weeks 2, 4, and 8 of the study. Results: There was a statistically significant difference between 10% urea and 0.025% tretinoin in the treatment of acanthosis nigricans (p < 0.01). The efficacy of 10% urea and 0.025% tretinoin treatment shows 11.4 ± 5.7% and 20.1 ± 9.7% improvement, respectively. The treatment efficacy using the investigator's global evaluation found that 36.8% of participants treated with 10% urea and 63.2% of participants treated with 0.025% tretinoin had more than 75% skin improvement. Conclusion: Both medications significantly improved neck hyperpigmentation. However, the efficacy of 0.025% tretinoin was significantly better than 10% urea in the treatment of acanthosis nigricans. Clinical Trials Registry: TCTR20180703003. © 2020 Taylor & Francis Group, LLC.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17538
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85077886936&doi=10.1080%2f09546634.2019.1708855&partnerID=40&md5=e6d52202f4c59eb55a19652b4e042b24
ISSN: 9546634
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น