กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17524
ชื่อเรื่อง: The Efficacy of Transnasal Esophagoscopy in Laryngopharyngeal Reflux Patients at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center (MSMC), Thailand
ผู้แต่ง: Shoowit P.
Wanichakorntrakul P.
Wongwattana P.
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: To evaluate the positive pathological findings, patient satisfaction, pain, and complications of transnasal esophagoscopy (TNE) in laryngopharyngeal reflux (LPR) patients at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center (MSMC), Thailand. A descriptive cross-sectional study. Forty adult LPR patients who had failed 3-months proton-pump inhibitor therapy were recruited to undergo TNE at Otolaryngology department, MSMC from January 1, 2019 to December 31, 2019. Data including demographics, Reflux Finding Score, Reflux Symptom Index, Eating Assessment Tool (EAT-10) scores, and endoscopic findings were recorded and compared between patients who had positive pathological findings and those who had negative findings. Sixteen patients (40%) had positive findings, which led to the changes in management of their conditions. Most positive findings included multiple esophageal and gastric ulcers (4/16), gastric ulcer (3/16), esophagitis (2/16), and esophageal candidiasis (2/16). There was no statistically significant difference in the baseline data between patients in the TNE positive and the TNE negative groups. The average patient satisfaction on VAS was 8.60 ± 1.43. Most patients were in the mild pain score group (18/40). Complications were not encountered. TNE is an efficient tool for evaluating LPR in Thai patients. The procedure was proven to be safe, well tolerated, and highly satisfied. © 2021, Association of Otolaryngologists of India.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17524
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85101025600&doi=10.1007%2fs12070-021-02425-y&partnerID=40&md5=5c08ce00a9416db681a6a9def3487348
ISSN: 22313796
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น