กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17477
ชื่อเรื่อง: Transient thermal performance of constant fill ratio vapor chamber with different coolants
ผู้แต่ง: Wiriyasart S.
Naphon P.
Keywords: Coolants
Iron oxides
Magnetite
Thermal load
Cooling applications
High heat load
Liquid flow rates
Mass flow rate
Mini channels
Thermal optimization
Thermal Performance
Vapor chamber
Electronic cooling
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: In this study, a constant fill ratio vapor chamber using water and ferrofluid as the coolants on the thermal performance and thermal optimization to provide the cooling range are presented. The liquid flow rate of the condenser side ranges from 0.029−0.099 kg/s, the input power of 100−300 W, heat source size of 30 mm × 30 mm, and the water and ferrofluid with φ=0 %, φ=0.005 % and φ=0.05 % as coolants are investigated. The results indicate that the minimum thermal resistance of a traditional vapor chamber of 0.126oC/W at mo = 0.075 kg/s and vapor chamber with a mini channel of 0.077oC/W at mo = 0.049 kg/s at φ=0.005 % are obtained. The vapor chamber with and without mini channel at a certain fill ratio of 26 % and 33 %, the heat source size of 30 mm × 30 mm, and the mass flow rate of ≥ 0.042 kg/s are withstanding the heat load range from 100–200 W. However, to achieve the high heat load range from 100–300 W, the vapor chamber with mini channel using the Fe3O4 ferrofluid φ=0.005 % is covering the entire cooling range and is recommended in electronic cooling applications. © 2021 The Japan Society of Mechanical Engineers.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17477
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85107308894&doi=10.1299%2fjtst.2021jtst0028&partnerID=40&md5=89ccb1883ba9666dea2cb08e3212d840
ISSN: 18805566
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น