Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องกราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; นพวรรณ ตันจ้อย
2012-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ทัศนธาติที่ใช้กับงานจิตรกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับช่วงชั้นที่ 2บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ปัทมาวดี เจริญสุข
2012-12-02การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สมาธิสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ชญานิน อดิศักดิ์เดชา
2014-09-10การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องแผนภาพโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ชฎาทิพย์ ศรพรหม
2012-11-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้ภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง วลีและประโยค สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2เกษม บุญส่ง; นวพล สังฆคุณ
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องวัฏจักรของสารในระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; นันทวัน แย้มบาง
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องภาวะโลกร้อนโดยใช้การ์ตูนที่มีเสียงบรรยาย 2 ภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียน 3 จังหวัดภาคใต้เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; มยุรา อูมา
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บุญยฤทธิฺ์ คงคาเพ็ชร; ปฐมพร คชรัตน์
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการจัดการความเครียดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; เพียงจันทร์ วงศ์ทวีสุข
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; สิทธิพร พุทธสุวรรณ์