Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; สินธนู พันธ์โสภา
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะไทย สมัยทวารวดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนฤมล ศิระวงษ์; อมรรัตน์ ฉันทนาวี
2012-12-02ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่างกัน 2 รูปแบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กุศล อิศดุลย์; ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง; ลินิน แสนปลื้ม
2014-09-03การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการดำรงพันธุ์ของสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์รัฐพล ประดับเวทย์; พัชรียา ปิ่นวิเศษ
2012-11-26การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ปัณฑารีย์ เอี่ยมวงศ์วุฒิ
2012-12-02ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบเชิงเส้นและรูปแบบลำดับชั้นกลุ่มสาระทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4กุศล อิศดุลย์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ชมพูนุท ก้องดุษิต
2012-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชุด ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กลุ่มสาระการเีรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3อลิศรา เจริญวานิช; ไพฑูรย์ ลานขามป้อม
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องอาหารไทย 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; สิรินุช ซื่อประเสริฐ
2012-11-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)นฤมล ศิระวงษ์; สุกัญญา กิ่งรังกลาง
2012-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2เกษม บุญส่ง; หัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร

Discover