Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องจิตรกรรมสีน้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ภานุพันธ์ ยะอนันต์
2012-11-26ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องปรากฎการณ์ทางธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง; อวิรุทธิ์ เทศนิเวศ
2012-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3เกษม บุญส่ง; ยุคลทิพย์ ใจขำ
2012-11-28การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องบรรยากาศสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3อลิศรา เจริญวานิช; คุณากร โทแหล่ง
2012-11-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องท้องถิ่นในจังหวัดของเรา (นครนายก) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4บุญฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ยุพาพร ประไพย์
2012-11-26การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์พิมายสำหรับนักเรียนโครงการยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โรงเรียนพิมายวิทยาอลิศรา เจริญวานิช; สุนทรี มีชำนาญ
2012-12-02การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุดเกมคำศัพท์ภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อลิศรา เจริญวานิช; ปฏิมาพร บุญเกิด
2012-11-26การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง กราฟิกพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ธัญธนา อึ้งตระกูล
2012-11-26การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัวสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; สรนช ธนะไพรรักษ์
2012-11-30การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องท้องถิ่นในจังหวัดของเรา (นครนายก) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4บุญฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ยุพาพร ประไพย์