กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17277
ชื่อเรื่อง: Simple gunshot residue analyses for estimating firing distance: Investigation with four types of fabrics
ผู้แต่ง: Wongpakdee T.
Buking S.
Ratanawimarnwong N.
Saetear P.
Uraisin K.
Wilairat P.
Tiyapongpattana W.
Nacapricha D.
Keywords: lead
polyester
reagent
rhodizonate
unclassified drug
Article
ballistics
bandwidth
color
controlled study
criminalistics
digital imaging
firing distance
gunshot residue analysis
jersey knitting cotton
microfluidic analysis
microfluidic paper based analytical device
plain weave cotton polyester
residue analysis
thickness
twill weave denim cotton polyester
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: This work presents two simple methods for estimating the firing distance from the gunshot residues (GSRs) on fabric targets. Four types of fabric targets, namely twill weave denim cotton-polyester (80/20), jersey knitting 100% cotton, plain weave cotton-polyester (80/20) and plain weave cotton-polyester (60/40), were employed. The firing tests were carried out using these white fabrics as targets at distances of 5–100 cm, respectively. In the first method, digital images of the black GSRs on fabric materials were recorded inside an illuminated box and the inverted gray intensity values were plotted against the firing distances. Since the plots of all fabrics are not significantly different, the estimation of firing distance employs the same exponential curve for all test fabrics. Although simple, the imaging method is not suitable for dark-colored materials. A chemical-based method was therefore developed as an alternative method. In the second method, a small disposable microfluidic paper-based analytical device (μPAD) was employed for detecting Pb(II) extracted from the GSRs. The μPAD method uses the measurement of the length of a narrow band of a pink color resulting from reaction between rhodizonate reagent and the Pb(II) extract. The plots indicated that the data of thick denim material are significantly different to other test fabrics which are much thinner. These three fabrics share the same estimation curve. However, it is recommended that the separate estimation curve for denim materials must be used. Both methods are suitable for short range firing distance, no further than 60 cm, since at greater distances the inverted gray intensity and the ‘band-length’ methods are unable to detect the GSRs. © 2021 Elsevier B.V.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17277
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85118580000&doi=10.1016%2fj.forsciint.2021.111084&partnerID=40&md5=066044ca75b738421a74a585a799d876
ISSN: 3790738
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น