กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17272
ชื่อเรื่อง: Study on the thermal dissipation performance of GPU cooling system with nanofluid as coolant
ผู้แต่ง: Siricharoenpanich A.
Wiriyasart S.
Naphon P.
Keywords: Channel flow
Computer operating systems
Coolants
Cooling systems
Electronic cooling
Graphics processing unit
Heat resistance
Heat sinks
Ionization
Knowledge based systems
Personal computers
Thermoanalysis
Thermoelectric equipment
Active components
Electronic device
Graphic processing units
Operating condition
Removal capacity
Thermal cooling
Thermal dissipation
Volume concentration
Nanofluidics
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: The graphic processing unit is the active component that is an important heat source in electronic devices. The GPU cooling system's thermal dissipation performance with de-ionized water and nanofluid as coolants are presented. In the experiment, the GPU cooling system was embedded with the personal computer's GPU board, which in the overclock operating condition. The Ag nanofluid with 0.015% by volume concentration and de-ionized water is used as coolants flowing in the cooling system, considering the effects of coolant types and heat sink configurations on the thermal resistance. It found that the nanoparticles suspending in the base fluid significantly impact the nanofluid's physical properties and flow features, which results in higher removal capacity and, consequently, lower thermal resistance. The heat sink with a lower flow channel gives lower thermal resistance than those from higher ones. The results from this work have been used to develop a knowledge base that can be used to a design-related thermal cooling system for GPU or other components of electronic devices. © 2021 The Author(s).
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17272
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85103070337&doi=10.1016%2fj.csite.2021.100904&partnerID=40&md5=7419d436c4aa0555c86ae104c7274b98
ISSN: 2214157X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น