กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17252
ชื่อเรื่อง: The comparative study of efficacy between 1064-nm long-pulsed Nd:YAG laser and 595-nm pulsed dye laser for the treatment of acne vulgaris
ผู้แต่ง: Chalermsuwiwattanakan N.
Rojhirunsakool S.
Kamanamool N.
Kanokrungsee S.
Udompataikul M.
Keywords: acne erythema grading
acne vulgaris
adult
Article
burn
clinical article
comparative study
controlled study
dry skin
erythema
erythema index
female
human
hypopigmentation
inflammatory acne lesion count
male
noninflammatory acne lesion count
patient preference
patient satisfaction
postinflammatory hypopigmentation
randomized controlled trial
skin burning sensation
skin disease assessment
acne vulgaris
adverse device effect
dye laser
erythema
low level laser therapy
solid state laser
treatment outcome
Acne Vulgaris
Erythema
Humans
Lasers, Dye
Lasers, Solid-State
Low-Level Light Therapy
Treatment Outcome
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Background: The popularity of laser therapy in acne treatment has been increasing recently due to its safety, effectiveness, and convenience. Both 595-nm pulsed dye laser (PDL) and 1064-nm long-pulsed neodymium:yttrium-aluminum-garnet laser (Nd:YAG) have been successful in treating inflammatory acne lesions. However, clinical data from controlled comparative studies are still lacking. Aims: To compare the clinical efficacy of 1064-nm Nd:YAG with 595-nm PDL for the treatment of acne vulgaris. Methods: Thirty-four participants with mild to moderate facial acne were enrolled and then randomized to receive three, 2-week interval treatments with 1064-nm Nd:YAG on one side of the face and 595-nm PDL on the other side. Clinical assessments including acne lesion counts, acne erythema grading, and erythema index were performed at baseline, 2nd, 4th, and 8th week. Participants’ satisfaction, preference, and adverse effects were recorded. Results: As compared with baseline, the significant reduction of mean inflammatory acne lesion counts, acne erythema grading, and erythema index was demonstrated on 595-nm PDL-treated sides and 1064-nm Nd:YAG-treated sides. However, there were no significant differences between both sides. The participants were satisfied with both laser treatments, but the participants preferred 1064-nm Nd:YAG over 595-nm PDL treatment. The adverse effects were less on 1064 nm Nd: YAG-treated sides. Conclusions: 1064-nm Nd:YAG and 595-nm PDL treatments are equally effective in reducing inflammatory acne lesions and acne erythema in mild to moderate facial acne vulgaris. © 2020 Wiley Periodicals LLC.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17252
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096709202&doi=10.1111%2fjocd.13832&partnerID=40&md5=53e57e4b4d140f7f45f472e7c9319ea4
ISSN: 14732130
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น