กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17244
ชื่อเรื่อง: The comparative efficacy between shea butter-ceramide cream and 1% hydrocortisone cream in childhood atopic dermatitis
ผู้แต่ง: Sivapiromrat P.
Kamanamool N.
Udompataikul M.
Keywords: ceramide
hydrocortisone
linoleic acid
prostaglandin E2
transcription factor AP 1
adolescent
adrenal suppression
Article
atopic dermatitis
atopy
child
clinical article
clinical assessment
clinical outcome
controlled study
double blind procedure
drug efficacy
female
human
Kaplan Meier method
male
nonhuman
quality of life
randomized controlled trial
remission
scoring system
Severity Scoring of Atopic Dermatitis
visual analog scale
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Background: Atopic dermatitis (AD) is the most common chronic eczema in children due to skin barrier dysfunction. Topical non-steroidal anti-inflammatory agents such as Butyrospermum parkii (shea butter) and ceramide are developed to target specific defects in skin barrier function in AD patients and to reduce the side effects of topical corticosteroids. Objective: To compare the efficacy of the emollient containing shea butter and ceramide to 1% hydrocortisone in childhood AD. Materials and Methods: The present study was a randomized, double-blind study in 26 children, aged 2 to 18 years, with mild to moderate AD. The patients were randomized to treat twice daily with shea butter and ceramide cream (SC) on one side of the body and 1% hydrocortisone on the other side. The treatment period was eight weeks, with follow-ups on the second, fourth, sixth, and eighth week. The shea butter and ceramide side were applied for eight weeks; while the 1% hydrocortisone side was applied for the first four weeks and changed to cream base for the latter four weeks. The clinical outcomes were evaluated by using SCORAD and POEM at baseline, and on every follow up week. Time to remission, time to relapse, and adverse events were evaluated. Results: The result showed a significant improvement of SCORAD and POEM in both groups after eight weeks of treatment. When comparing the two groups, it was found that SCORAD and POEM were not different. Regarding the median time to remission and the median time to relapse, there was no statistical difference between the two groups of treatments. There were no related adverse events. Conclusion: The emollient containing shea butter and ceramide is effective in the treatment and prevention of relapse in childhood mild to moderate atopic dermatitis. © JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND | 2021.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17244
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110601858&doi=10.35755%2fjmedassocthai.2021.07.12669&partnerID=40&md5=f3c3151df82bcb150e57fedf1f39995d
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น