กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17240
ชื่อเรื่อง: Comparison of equations for the calculation of low-density lipoprotein cholesterol in thai population
ผู้แต่ง: Rerksuppaphol L.
Rerksuppaphol S.
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Background: Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) has been established as a major risk factor for cardiovascular diseases. Various equations have been proposed for LDL-C calculation; however, the accuracy of these equations varies among different ethnicities. This study aimed to assess the accuracy and concordance of LDL-C equations for dyslipidemia classifications in Thai adults. Materials and Methods: The lipid profiles of 1091 healthy Thai adults were measured using a homogenous enzymatic assay. The estimated LDL-C equations by Friedewald, Ahmadi, Anandaraja, Chen, Cordova, Densethakul, Hattori, Martin, Puavillai, Sampson, and Vujovic were compared to directly measured LDL-C using Pearson's correlation test. Cohen's kappa statistic was also used to test the concordance of the LDL-C equations with directly measured LDL-C levels, according to the standard guidelines for blood cholesterol management. Results: The LDL-C values calculated by Friedewald, Sampson, and Chen equations showed a high degree of correlation and values close to directly measured LDL-C levels with mean differences ranging from-0.04 to 0.07 mmol/L. All these three equations had a high degree of concordances with directly measured LDL-C levels for classifying the degree of dyslipidemia. Conclusion: Friedewald, Sampson, and Chen equations showed better estimations of LDL-C levels and had higher accuracy in classifying the degree of LDL-C strata than other equations in the Thai population. © 2021 Wolters Kluwer Medknow Publications. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17240
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85111269349&doi=10.4103%2fjnsbm.jnsbm-53-21&partnerID=40&md5=1c84344691c771300e6b069e1351d823
ISSN: 9769668
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น