กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1627
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of learning learning provision model for enhancing mathematical problems solving ability for mathayomsuksa 3 students
Advisor : สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
ศิริยุภา พูลสุวรรณ
มารุต พัฒผล
ผู้แต่ง: พัชรี ปิยภัณฑ์
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--กิจกรรมการเรียนการสอน
การแก้ปัญหา--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 22-สิง-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1627
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Patcharee_P.pdf9.03 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น