กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/16084
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการใช้งานบริการ Renew ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใช้งานบริการ Renew ผ่านทาง SWU Central Library
Advisor : ศศิพิมล ประพินพงศกร
ผู้แต่ง: ชนิษฎายามล อุตสี
ชาญวิทย์ จันทร์อำนวยพร
พรทิพย์ ชวดนันท์
สมพัตสร สุขใจธรรม
ดารินทร์ ตันติประเสริฐศรี
Keywords: การศึกษาผู้ใช้
ห้องสมุด
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/16084
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:IS-Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
IS_Chanitayamon_U.pdf
  Restricted Access
874.83 kBPDFดู/เปิด Request a copy


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น