กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14568
ชื่อเรื่อง: Study on the exergy loss of the horizontal concentric micro-fin tube heat exchanger
ผู้แต่ง: Naphon P.
Keywords: Central finite difference
Cold waters
Copper tubes
Entropy generation
Exergy loss
Hot water
Inner diameters
Measured data
Micro-fin tube
Theoretical investigations
Working fluid
Cold working
Exergy
Experiments
Fins (heat exchange)
Heat exchangers
Hot working
Tubes (components)
Water
Entropy
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Experimental and theoretical investigations on the entropy generation, exergy loss of a horizontal concentric micro-fin tube heat exchanger are presented. The experiments setup are designed and constructed for the measured data by using hot water and cold water as working fluids. The micro-fin tube is fabricated from the copper tube with an inner diameter of 8.92. mm. The experiments are performed for the hot and cold water mass flow rates in the range of 0.02-0.10. kg/s. The inlet hot water and inlet cold water temperatures are between 40 and 50 °C, and between 15 and 20 °C, respectively. The effects of relevant parameters on the entropy generation, and exergy loss are discussed. A central finite difference method is employed to solve the model for obtaining temperature distribution, entropy generation, and exergy loss of the micro-fin tube heat exchanger. The predicted results obtained from the model are verified by comparing with the present measured data. Reasonable agreement is obtained from the comparison between predicted results and those from the measured data. © 2010 Elsevier Ltd.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14568
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79451475775&doi=10.1016%2fj.icheatmasstransfer.2010.11.016&partnerID=40&md5=ae4e891dcd42bc9719989d16a1c95905
ISSN: 7351933
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น