กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14517
ชื่อเรื่อง: Topical antifungal agents for seborrheic dermatitis: Systematic review and meta-analysis
ผู้แต่ง: Apasrawirote W.
Udompataikul M.
Rattanamongkolgul S.
Keywords: antifungal agent
bifonazole
ciclopirox
ketoconazole
metronidazole
adolescent
aged
controlled study
data extraction
drug efficacy
evidence based medicine
human
information retrieval
meta analysis
quality control
review
risk factor
seborrheic dermatitis
systematic review
Administration, Cutaneous
Antifungal Agents
Dermatitis, Seborrheic
Gels
Humans
Randomized Controlled Trials as Topic
Treatment Outcome
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Objective: Assess the efficacy of topical antifungal agents for seborrheic dermatitis treatment. Material and Method: A systematic review and meta-analysis of all relevant randomized vehicle-controlled trials of topical antifungal agents for seborrheic dermatitis treatment were searched. The quality of the enrolled studies was measured by criteria from Cochrane Collaboration, followed by data extraction. Two reviewers independently assessed the present study articles. When there was a disagreement between the two reviewers, a consensus was made by the third reviewer. Pooled relative risk (PRR) statistical analysis was used to determine the efficacy of treatment. Results: One thousand ninety five studies were reviewed and nine studies were included. Four reports studied the efficacy of ketoconazole, two of metronidazole, two of ciclopirox, and one of bifonazole. Ketoconazole was more effective than vehicle [PRR is 5.78 (95% CI, 2.17-15.40)], as was metronidazole [PRR is 1.83 (95% CI: 1.05-3.17)] ciclopirox [PRR is 3.00 (95% CI, 1.86-4.84)], and bifonazole [PRR is 1.86 (95% CI: 0.96-3.59)]. Conclusion: The meta-analysis in the present study showed that the topical antifungal agents that demonstrated strong and moderate evidence of the efficacy for seborrheic dermatitis treatment were ketoconazole and ciclopirox, respectively. They could be used as an alternative treatment for seborrheic dermatitis.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14517
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79957687368&partnerID=40&md5=938e7cfb74619f018b30c6a741fd06f9
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น