กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14463
ชื่อเรื่อง: Pretreatment and posttreatment radiography in patients with pulmonary tuberculosis with and without human immunodefi ciency virus infection
ผู้แต่ง: Angthong W.
Angthong C.
Varavithya V.
Keywords: ethambutol
isoniazid
pyrazinamide
rifampicin
acid fast bacterium
adolescent
adult
antibiotic therapy
article
bronchiectasis
CD4 lymphocyte count
chemotherapy
clinical feature
controlled study
female
flow cytometry
human
Human immunodeficiency virus infected patient
Human immunodeficiency virus infection
lung infiltrate
lung tuberculosis
lymphadenopathy
major clinical study
male
medical history
mixed infection
physical examination
pleura effusion
prevalence
priority journal
serodiagnosis
sputum analysis
sputum smear
thorax radiography
Adolescent
Adult
AIDS-Related Opportunistic Infections
Antitubercular Agents
Chi-Square Distribution
Female
Humans
Male
Middle Aged
Radiography, Thoracic
Tuberculosis, Pulmonary
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Purpose. The purpose of this study was to determine differences in pretreatment and posttreatment radiographic fi ndings in pulmonary tuberculosis (PTB) patients with and without human immunodefi ciency virus (HIV) infection. Materials and methods. All patients were reviewed in terms of pre- and posttreatment radiographic fi ndings comparing non-HIV-related versus HIV-related PTB. Results. Among 177 PTB patients, 38 (22%) were HIVseropositive and 139 (78%) were HIV-seronegative. The most common radiographic fi nding in non-HIV-related TB was reticular infi ltration (66.2%), whereas the miliary pattern was the most common radiographic fi nding in HIV-related TB (34.2%). Radiographic fi ndings in HIVrelated TB signifi cantly presented with higher prevalence of the miliary pattern (P < 0.0001) and lower prevalence of reticular infi ltration (P < 0.0001), cavitation (P = 0.003), and mass-like lesions (P = 0.039) compared to non-HIV-related TB. During the posttreatment period, normal chest radiographs were signifi cantly present in the patients who had HIV-seropositivity, the miliary pattern, and sputum negative for acid-fast bacilli during the pretreatment period (P < 0.05). Conclusion. Pretreatment radiographic features of HIVrelated TB had a signifi cantly higher prevalence of the miliary pattern and lower prevalence of reticular infi ltration, cavitation, and mass-like lesions. HIVrelated TB and the miliary pattern seen by pretreatment radiography were signifi cantly associated with normal chest radiographs during the posttreatment period. © Japan Radiological Society 2011.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14463
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81855189573&doi=10.1007%2fs11604-011-0597-3&partnerID=40&md5=8ec1a2b80d32909c71487f36987dc928
ISSN: 18671071
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น