กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14295
ชื่อเรื่อง: Evaluation of real-time polymerase chain reaction for detection of the 16s ribosomal RNA gene of mycobacterium tuberculosis and the diagnosis of cervical tuberculous lymphadenitis in a country with a high tuberculosis incidence
ผู้แต่ง: Linasmita P.
Srisangkaew S.
Wongsuk T.
Bhongmakapat T.
Watcharananan S.P.
Keywords: RNA 16S
tuberculostatic agent
adult
article
aspiration biopsy
cervical lymph node
cross-sectional study
female
histopathology
human
human tissue
lymph node biopsy
major clinical study
male
Mycobacterium tuberculosis
priority journal
prospective study
real time polymerase chain reaction
sensitivity and specificity
tuberculous lymphadenitis
Adult
Bacteriological Techniques
Biopsy
Biopsy, Fine-Needle
Cross-Sectional Studies
Female
Histocytochemistry
Humans
Incidence
Male
Middle Aged
Molecular Diagnostic Techniques
Mycobacterium tuberculosis
Prospective Studies
Real-Time Polymerase Chain Reaction
RNA, Bacterial
RNA, Ribosomal, 16S
Sensitivity and Specificity
Tuberculosis, Lymph Node
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: Background.Tuberculous lymphadenitis (TBL) is the most common form of extrapulmonary tuberculosis. Currently, the standard diagnostic test for TBL is culture, which takes more than several weeks to yield results. We studied a real-time polymerase chain reaction (PCR) for rapid detection of Mycobacterium tuberculosis in cervical lymph node specimens obtained from patients in a country where the tuberculosis incidence is high.Methods.Patients with cervical lymphadenopathy were prospectively enrolled between April 2009 and March 2010. Clinical specimens obtained through fine-needle aspiration (FNA) and excisional biopsy were tested for M. tuberculosis by the COBAS TaqMan MTB Test, a real-time PCR assay for detecting the 16S ribosomal RNA gene of M. tuberculosis. Mycobacterial culture and histopathological findings from tissue biopsy specimens were used as a reference standard for sensitivity and specificity calculations.Results.Of 73 patients, 41 received a diagnosis of TBL. For biopsy specimens, the sensitivity of real-time PCR was 63.4, and the specificity was 96.9. For FNA specimens, the sensitivity was 17.1, and the specificity was 100. The sensitivity of real-time PCR of biopsy specimens was comparable to that of tissue culture but significant lower than that of histopathological examination (P <. 01).Conclusions.Real-time PCR did not increase the yield for rapid diagnosis of TBL. © 2012 The Author.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14295
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863924847&doi=10.1093%2fcid%2fcis401&partnerID=40&md5=b6e68055764108bdd319c405532b7a97
ISSN: 10584838
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น