กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13745
ชื่อเรื่อง: Numerical and experimental study on the heat transfer characteristics of the micro-channel heat sinks with longitudinal fins array
ผู้แต่ง: Sriromreun P.
Naphon P.
วันที่เผยแพร่: 2015
บทคัดย่อ: The results of numerical and experimental study on the heat transfer characteristics in the micro-channel heat sinks with longitudinal fins under constant heat flux conditions are presented. The experiments are performed for verifying the predicted results from the mathematical model with the Reynolds number and heat flux in the ranges of 100-1200 and 1.50-5.50 kW/m2, respectively. The micro-channel heat sink with two different channel heights and two different channel widths are tested. A numerical analysis of a three-dimensional transient model has been carried out to evaluate the thermal and fluid-dynamic performance. By solving the mathematical modeling, the velocity and temperature distributions of the heat sink section are presented. Reasonable agreement is obtained from the comparison with the measured data. These results are useful for the design to improve thermal performance of the heat sink, and also diminished the expense and time of the experiments. © Research India Publications.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13745
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84942774794&partnerID=40&md5=81d87c682ea65d53a5d9bc36c7caa663
ISSN: 9734562
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น