กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13203
ชื่อเรื่อง: Component of manual preparation of platelet-rich plasma
ผู้แต่ง: Sriworakun C.
Reancharoen T.
Chanlalit C.
Keywords: adult
analytic method
Article
blood sampling
centrifugation
clinical protocol
erythrocyte
female
human
leukocyte
male
normal human
orthopedics
platelet count
thrombocyte rich plasma
วันที่เผยแพร่: 2017
บทคัดย่อ: Background: Popularity of using Platelets Rich Plasma (PRP) in the orthopedics practice is increasing, however, commercial kits for preparation are typically expensive. Objective: To clarify the best protocols of manual PRP preparation that can obtain the highest platelet concentration with low amount of white blood cells and red blood cell. Material and Method: A 22 ml blood samples was taken from 10 healthy volunteers. Each specimen was equally separated into 4 syringes for 4 different protocols of centrifugation duration; 1,000 rpm/2 mins, 1,000 rpm/3 mins, 1,000 rpm/5 mins and 1,000 rpm/7 mins. Platelet counts from each protocol was analyzed. Results: The protocol of 2 and 3 minutes spinning duration have shown higher platelets concentration compared to other protocols. The highest amount of platelet concentration was obtained from the 3-minute duration protocol at a mean of 438.1+124.733x103/mm3 (1.7 fold than baseline) and also lower WBC contamination when compared to 2-minute duration protocol. Conclusion: The spinning of blood at 1,000 rpm for 3 minutes is the best protocol to gain plasma that has a high platelet concentration and low WBC contamination. © 2017 Medical Association of Thailand. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13203
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85073640133&partnerID=40&md5=8d913159ad3e7f6e0d31c6cd4506656b
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น