กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12972
ชื่อเรื่อง: The efficacy of aloe vera gel in postprocedural wound care after fractional 1,550 nm erbium-doped fiber laser
ผู้แต่ง: Udompataikul M.
Chalermchai T.
Boonnarisarangkoon U.
Keywords: Aloe vera extract
burnova
adult
analytical parameters
Article
clinical article
clinical evaluation
controlled study
double blind procedure
drug efficacy
erythema index
erythema score
female
human
low level laser therapy
male
melanin index
randomized controlled trial
skin capacitance
skin water loss
Thai (people)
wound care
wound healing
วันที่เผยแพร่: 2017
บทคัดย่อ: Objective: To evaluate clinical efficacy and the safety of aloe vera gel in postprocedural wound care after fractional 1,550 nm erbium-doped fiber laser treatment. Material and Method: Thirty Thai participants with mild to moderate, photoaging skin, categorized by Glogau’s classification were enrolled. All participants were treated with fractional 1,550 nm erbium-doped fiber laser. After laser treatment, the participants randomly assigned to apply one side with aloe vera gel and contralateral side with placebo. Clinical erythema score, erythema index, melanin index by Mexameter, transepidermal water loss (TEWL) by Tewameter, and skin capacitance by Corneometer were assessed. The daily self-assessment report for wound recovery and global satisfaction score for treatment were assessed by participants. The present study was followed for five visits, at the baseline, immediately after laser, at day 3, day 7, and day 14. Results: Aloe vera group had significantly better improvement for clinical erythema score than the placebo at day 3 and day 7 after laser (p-value = 0.005 and 0.011, respectively). Aloe vera group had also significantly lower TEWL than the placebo group at day 7 and day 14 after laser (p-value = 0.03 and 0.04, respectively). Additionally, the aloe vera group had significantly better global satisfaction score than the placebo group at day 7 and day 14 after laser (p-value = 0.05 and 0.05, respectively). However, there was no significant difference between the two groups for erythema index, melanin index, and skin capacitance. Median duration of wound recovery was similar between the two groups (6 days vs. 7 days, p = 0.11). Conclusion: Aloe vera gel for postprocedural wound care after fractional 1,550 nm erbium-doped fiber laser treatment is effective for the reduction of skin redness and the preservation of TEWL or skin barrier function with better global satisfaction score. Aloe vera gel could be considered as an alternative treatment. © 2018, Medical Association of Thailand. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12972
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85040224042&partnerID=40&md5=e4bb40dceb03ae35914acbb7708b41d6
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น