กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12017
ชื่อเรื่อง: Simple and Cost-Effective Electrochemical Approach for Monitoring of Vitamin K in Green Vegetables
ผู้แต่ง: Jesadabundit W.
Chaiyo S.
Siangproh W.
Chailapakul O.
Keywords: Cost effectiveness
Electrochemical electrodes
Graphene
Graphite electrodes
Quality control
Vegetables
Voltammetry
Accumulation time
Food compositions
Limit of detection
Negative potential
Screen printed electrodes
Screen-printed graphene electrodes
Square wave anodic stripping voltammetry
Vitamin K
Electrochemical sensors
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: This work presents a simple and sensitive electrochemical sensor for the determination of total vitamin K (K1 and K2) using a disposable screen-printed graphene electrode (SPGE). The application for the determination of vitamin K1 in green vegetables by this sensor was developed. The proposed method is based on controlling of negative potential for seconds and scanning it to a positive for oxidation analysis. The capacitance of SPGE was studied and it showed a higher sensitivity for vitamin K determination in comparison to carbon. The parameters, such as the pH of electrolytes, accumulation potential, accumulation time, etc. were investigated. The limit of detection was observed at 0.099 μg mL−1. This method was successfully applied for the determination of the vitamin K1 in various green vegetables. Therefore, the proposed method can be used for quality control of vitamin K1 in natural samples to create the food composition table. © 2020 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12017
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85076345380&doi=10.1002%2fcelc.201901432&partnerID=40&md5=a6ddd2deb132a9d41c66fb65f4b0a990
ISSN: 21960216
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น