กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1039
ชื่อเรื่อง: การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The adjustment of the first year undergraduate students at Naresuan University
Advisor : อัจฉรา วัฒนาณรงค์ ;
นิภา ศรีไพโรจน์
ผู้แต่ง: นิรมล สุวรรณโคตร
Keywords: การปรับตัวของนักศึกษา ;
นักศึกษา--การดำเนินชีวิต
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1039
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Niramol_S.pdf2.26 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น