Browsing by Author ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-08-30การจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค : การศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; พิษณุ อิ่มวิญญาณ
2012-09-20การจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค : การศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; พิษณุ อิ่มวิญญาณ
2554การรับรู้ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; วสุทัตต์ รัตนนาคินทร์
2012-08-27การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาบริษัทบริหารคลังสินค้าข้ามชาติแห่งหนึ่งไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; จตุพร จุ้ยใจงาม
2014-12-29การศึกษาวัฒนธรรมการทำงานองค์กรข้ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ทำงานใน บริษัทข้ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; วราภรณ์ พรมทา
2012-10-04การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อระหว่างร้านค้าสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โซห่วย) ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีพนิต กุลศิริ; ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; ชวิศ ไล่เจริญ
2012-08-27การสื่อสารแบบบอกต่อ ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการคลินิกความงามวุฒิศักดิ์คลินิก ในเขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; ณฏาร์ ประทุมทอง
2554การเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี ระหว่างโตโยต้ากับมาสด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; กมนทัต ปิติภัทร์
2012-08-27ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครต่อภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิตไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; สุพัตรา สุโพธิแสน
2012-08-29ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อร้านอาหารในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พนิต กุลศิริ; ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; วรรณวิไล สินศิริ
2012-09-14ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่มีต่อรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; วรรัตน์ เหล่าเรืองโรจน์
2012-09-13ความพึงพอใจของเจ้าของฟาร์มโคนมในจังหวัดลพบุรีต่อศูนย์รับน้ำนมดิบ ห้างหุ้นส่วนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมโคกตูม จำกัดไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; ปฐมพงษ์ ร้อยแก้ว
2012-10-04ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; สุจิตรา รุ่งทอง
2012-10-04ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; ศกุนต์รัตน์ พูลปวงทรัพย์
2554ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; ศุภเสข์ ประจักษ์สุวิถี
2012-08-27ทัศนคติต่อเว็บไซต์ให้บริการหางานและสมัครงานออนไลน์ของผู้หางานในเขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; ชาญชัย คล้ายสุขพงษ์
2012-08-24ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เว็บบอร์ด พันทิปคาเฟ่ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; มุทิตา เตชะศิวนาถ
2012-08-27ปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพล่ต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กรธุรกิจเวชภัณฑ์ยารักษาโรคแห่งหนึ่งไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; วรรณี บุญเผ่า
2012-08-24ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จำหน่าย เอส. บี. ดีไซต์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; นารีรัตน์ ฟักเฟื่องบุญ
2012-09-24ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบี้ยด ปาป้า (Beard Papa's) ในเขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; ดวงกมล เจตศรีสุภาพ