Browsing by Author เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; ธนัญชัย พงษ์จิระศักดิ์
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องภาวะโลกร้อนโดยใช้การ์ตูนที่มีเสียงบรรยาย 2 ภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียน 3 จังหวัดภาคใต้เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; มยุรา อูมา
2013-11-28การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชนกานต์ สุวรรณทรัพย์; เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย; วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
2014-09-10การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; สมสรรค์ วงษ์อยู่น้อย; วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์; ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
2014-08-27ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; สันติ เกษมพันธุ์
2012-12-02ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2 รูปแบบเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; จิราภรณ์ บุญส่ง; สุกาญจนา อ้นบางใบ