Browsing by Author เกษม บุญส่ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-27การประดิษฐ์ตัวอักษรคอมพิวเตอร์ด้วยลายมือตนเองสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3เกษม บุญส่ง; จำนงค์ สดคมขำ
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องระบบการทำงานของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เกษม บุญส่ง; เทพฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
2012-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2เกษม บุญส่ง; หัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
2014-08-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเกษม บุญส่ง; พัชร พัชรพงษ์
2012-11-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้ภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง วลีและประโยค สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2เกษม บุญส่ง; นวพล สังฆคุณ
2012-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3เกษม บุญส่ง; ยุคลทิพย์ ใจขำ
2014-07-16การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่องงานตัดเย็บ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3เกษม บุญส่ง; สุธิดา ชูเกียรติ
2012-11-29การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ด้วยตนเอง เรื่องภัยเอดส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4เกษม บุญส่ง; นิธิวัฒน์ ฟองดาวิัรัตน์