Browsing by Author อรอุมา เจริญสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้คุณลักษณะความเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครสุวิมล กฤชคฤหาสน์; อรอุมา เจริญสุข; ชญานี อรุณโชติ
2014-09-25การศึกษาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; อรอุมา เจริญสุข; กุหลาบ ภูมาก
2014-09-10การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานครอรอุมา เจริญสุข; ชูศรี วงศ์รัตนะ; อุทัยราชันย์ มาตเลิง
2014-09-03การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1อรอุมา เจริญสุข; ชูศรี วงศ์รัตนะ; จิรายุส สมานมิตร
2014-09-03การศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 2อรอุมา เจริญสุข; วิไลลักษณ์ ลังกา; วัลยภรณ์ แดงเกิด
2014-08-28การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีความสามารถในการควบคุมตนเองต่างกันอรอุมา เจริญสุข; ชูศรี วงศ์รัตนะ; ญาดา จันทร์ศุกระ
2014-09-03การสร้างแบบวัดทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอรอุมา เจริญสุข; ละเอียด รักษ์เผ่า; มนลดา กล่อมแก้ว
2014-09-04การสร้างแบบวัดอัตมโนทัศน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อรอุมา เจริญสุข; รณิดา เชยชุ่ม; กาญจนา นัยทรัพย์
2013-11-28การสังเคราะห์งานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์อภิมานปราณี พิพัฒน์สถิตกุล; อิทธิพันธ์ สุวทันพรกุล; อรอุมา เจริญสุข
2014-09-25การสังเคราะห์งานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์อภิมานอิทธิพันธ์ สุวทันพรกูล; อรอุมา เจริญสุข; ปราณี พิพัฒน์สถิตกุล
2014-09-04ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28อรอุมา เจริญสุข; สุวิมล กฤชคฤหาสน์; อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์
2014-09-25ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอรอุมา เจริญสุข; วิไลลักษณ์ ลังกา; ชลธิชา ใจพนัส