Browsing by Author อรรณพ โพธิสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอนุพนธ์ คำปัน; จารุวรรณ สกุลคู; อรรณพ โพธิสุข; จันทรัศม์ ภูติยริยวัฒน์
2014-09-25การศึกษาการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุชาดา สุธรรมรักษ์; อรรณพ โพธิสุข; แพรวพรรณ โสมาศรี
2012-11-28การศึกษาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุชาดา สุธรรมรักษ์ ;; อรรณพ โพธิสุข; ทิพวรรณ เดชสงค์
2012-11-28ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่องานบริการจุดเดียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสุชาดา สุธรรมรักษ์ ;; อรรณพ โพธิสุข; รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง
2014-09-25ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุวพร ตั้งสมวรพงษ์; อรรณพ โพธิสุข; ภัทรพร คำปาเชื้่อ
2014-09-10ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอัจฉรา วัฒนาณรงค์; อรรณพ โพธิสุข; วิทวัส กรมณีโรจน์
2012-11-28ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงอัจฉรา วัฒนาณรงค์ ;; อรรณพ โพธิสุข; กุลนันท์ แซ่ลิ้ม
2014-09-25ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวพร ตั้งสมวรพงษ์; อรรณพ โพธิสุข; สุนิษา กลึงพงษ์
2014-09-03ความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจารุวรรณ สกุลคู; อรรณพ โพธิสุข; ธัญญารัตน์ จันทรเสนา
2014-09-11คุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอัจฉรา วัฒนาณรงค์; อรรณพ โพธิสุข; ธันยพร โรจนสังวร
2014-09-25ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสุชาดา สุธรรมรักษ์; อรรณพ โพธิสุข; ปิยวรรณ สีเชียง
2014-08-28ทัศนะของนิสิตต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอรรณพ โพธิสุข; จตุพล ยงศร; ศศิธร ศรีเจริญ
2014-09-03พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสุชาดา สุธรรมรักษ์; อรรณพ โพธิสุข; ชเนตตี สยนานนท์
2012-11-28ภาวะผู้นำของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)จารุวรรณ สกุลคู ;; อรรณพ โพธิสุข; พระมหาชินวุฒิ สายงาม
2014-09-03ลักษณะความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุชาดา สุธรรมรักษ์; อรรณพ โพธิสุข; ณิชาพัฒน์ รัตนเวชชาพัฒน์