Browsing by Author อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-04การพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัยด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; วิไลลักษณ์ ลังกา; ฝนทิพย์ มีชูธน
2014-09-03การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การแสดงพื้นบ้านเรือมอันเร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ณัฐญาพร ดอกจันทร์
2014-12-26การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องการตีกลองปู่จา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ระวิวรรณ วรรณวิไชย; นริศรา ชุ่มตา
2014-09-03การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องหางหงส์ ธงตะขาบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล; สินินาฎ ทองวัฒนา
2014-09-03การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องทองลงหินและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องทองลงหินชุมชนบ้านบุ กรุงเทพมหานครอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; แพรวพรรณ ฉ่ำรัศมี
2014-09-25การศึกษาผลงานทัศนศิลป์ เพื่อจัดทำหนังสือทัศนศิลป์วัดมังกรกมลาวาสอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ธวัชชัย แก้วสิงห์
2014-09-04การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ด้วยกิจกรรมศิลปศึกษาอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ปิยวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์
2014-09-03การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีน้ำระหว่างการเรียนการสอนก่อนและหลังและศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้การเรียนการสอนแบบ Cippa modelอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ชาติชาย อนุกูล; ธวัชชัย ยอดราช
2013-07-26การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีแปรรูปจากผือชุมชนบ้านกุดกะเสียน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานีกรกลด คำสุข; อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; รัตตัญญู ศิลาบุตร
2013-11-28การศึกษาและพัฒนารูปแบบเกมมัลติมีเดียประเภทจำลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครรอบเกาะรัตนโกสินทร์อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; รวิเทพ มุสิกะปาน; ชญานิศ ชิงช่วง
2014-09-04การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องทัศนศิลป์ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; บุรินทร์ พิมมงละ
2014-09-25การสร้างแบบฝึกปฏิบัติศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังวหัดฉะเชิงเทราอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ณัฏฐินี เศวตสุพร
2014-09-25ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการออกแบบลายผ้าทอตามภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; อลิสณา อนันตะอาด
2014-09-03ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมการแกะสลักไม้ : กรณีศึกษาสหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ชาติชาย อนุกูล; เนาวรัตน์ ฐิติชาญชัยกุล
2014-08-28ศึกษาการสร้างกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ศุภชัย อารีรุ่งเรือง; สิริมาศ กาญจนโอภาส
2013-08-22ศึกษาและพัฒนาชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์สำหรับวางบริเวณระเบียงที่พักอาศัยในอาคารสูงจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์กรกลด คำสุข; อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; รัตนพล พลสม