Browsing by Author สุพาดา สิริกุตตา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-09-17กระบวนการตัดสินใจซื้อทองคำรูปพรรณ 96.5% ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสุพาดา สิริกุตตา; เจนจิรา ลิ้มธนสาร
2012-09-20การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งณักษ์ กุลิสร์ ;; สุพาดา สิริกุตตา; อำภา สิงห์คำพุด
2012-10-04การปรับอัตลักษณ์ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการ Re-branding มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการของลูกค้าธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; นวรัตน์ วงษ์สมัย
2014-12-26การรับรู้ คุณภาพการบริการ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อโครงการครอบครัวสุขสันต์ กับบริการขนส่งมวลชนกรุงเทพสุพาดา สิริกุตตา; ทศพร ไตรเกียรติภูมิ
2566การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของ ธนาคารออมสินดลยพร เดชอรัญ; สุพาดา สิริกุตตา
2012-08-27การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; จุฑามาศ พงษ์สุวินัย
2012-09-17การศึกษาปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; จิตติมา ศิริมงคล
2012-10-04การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าเครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Etude House ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; เกล้ากมล สุริยันต์
2012-09-12การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; จารินีย์ เจริญไทยทิพย์
2554การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และแนวโน้มการลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยธนาคารพาณิชย์ และที่มิใช่โดยธนาคารพาณิชย์สุพาดา สิริกุตตา; จริยา จันทร์พุดซา
2012-08-24ความคาดหวัง และการรับรู้จริงของพนักงานต่อคุณภาพการให้บริการการจ้างงานบุคคลภายนอก ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานในกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; มยุรี บุญบัง
2014-12-29ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าสุพาดา สิริกุตตา; สวรรยา เวสประชุม
2014-12-29ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของพนักงาน ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเช็คต่างธนาคารเรียกเก็บผ่านระบบการหักบัฐชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการเช็ค ของธนาคารแห่งหนึ่งสุพาดา สิริกุตตา; สิริทัย วงจันทร์
2012-08-24ความรู้ความเข้าใจ การเปิดรับสื่อ และทัศนคติต่อบรรจุภัณฑ์แก้วเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; ชนกพร รักษ์เจริญโรจน์
2012-08-27ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา และของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตห้วยขวางสุพาดา สิริกุตตา; กิ่งกาญจน์ ศิริบุญโกศัย
2012-09-13ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เืพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; อภิรักษ์ ลีวัฒนากุล
2012-08-30คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังยี่ห้อกระทิงแดงของผู้บริโภคสุพาดา สิริกุตตา; สหรัฐ สุดสงวน
2014-12-26คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยสุพาดา สิริกุตตา; นิศาชล เรืองชู
2012-08-24คุณภาพชีวิตและปัญหาในการทำงานที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงานขับรถบรรทุกในธุรกิจขนส่ง เขตกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; มนพิสุทธิ์ บุญโต
2012-08-24คุณภาพชีวิตและปัญหาในการทำงานที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงานขับรถบรรทุกในธุรกิจขนส่ง เขตกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; มนพิสุทธิ์ บุญโต